Jenis Data di Jawa

Java adalah bahasa yang sangat ditaip. Ini bermaksud, di Jawa, setiap jenis data mempunyai definisi yang tersendiri. Tidak ada penukaran jenis data tersirat apabila berlaku konflik antara jenis data. Sebarang perubahan dalam jenis data harus dinyatakan secara eksplisit oleh pengaturcara.

Java mentakrifkan 8 jenis data primitif: byte, short, int, long, char, float, doubledan boolean.

Mereka dibahagikan kepada kategori berikut:

  • Bilangan bulat
  • Nombor Titik Terapung
  • Watak
  • Jenis Boolean

Perincian setiap jenis data diberikan di bawah:

Bilangan bulat:

Ini adalah empat jenis: byte, short, int, long. Penting untuk diperhatikan bahawa ini ditandai dengan nilai positif dan negatif. Bilangan bulat yang ditandatangani disimpan dalam komputer menggunakan pelengkap 2. Ini terdiri daripada nilai negatif dan positif tetapi dalam format yang berbeza seperti (-1 to -128)atau (0 to +127). Bilangan bulat yang tidak ditandatangani dapat menyimpan nilai positif yang lebih besar, dan tidak seperti nilai negatif (0 to 255). Tidak seperti C ++ tidak ada bilangan bulat yang tidak ditandatangani di Java.

bait:

Jenis data bait adalah bilangan bulat pelengkap dua-bit yang ditandatangani 8-bit.

Wrapper Class: Byte Minimum value: -128 (-2^7) Maximum value: 127 (2^7 -1) Default value: 0 Example: byte a = 10 , byte b = -50;

pendek:

Jenis data pendek ialah bilangan bulat pelengkap dua ditandatangani 16-bit.

Wrapper Class: Short Minimum value: -32,768 (-2^15) Maximum value: 32,767 (2^15 -1) Default value: 0. Example: short s = 10, short r = -1000;

int:

jenis data int adalah bilangan bulat pelengkap dua ditandatangani 32-bit. Ia biasanya digunakan sebagai jenis data lalai untuk nilai-nilai integral kecuali jika ada kebimbangan mengenai memori.

Wrapper Class: Integer Minimum value: (-2^31) Maximum value: (2^31 -1) The default value: 0. Example: int a = 50000, int b = -20

panjang:

Jenis data panjang adalah bilangan bulat pelengkap yang ditandatangani 64-bit.

Wrapper Class: Long Minimum value: (-2^63) Maximum value: (2^63 -1) Default value: 0L. Example: long a = 100000L, long b = -600000L; By default all integer type variable is "int". So long num=600851475143 will give an error. But it can be specified as long by appending the suffix L (or l)

Titik Terapung:

Ini juga disebut nombor nyata dan digunakan untuk ungkapan yang melibatkan ketepatan pecahan. Ini terdiri daripada dua jenis: float, double. Float sebenarnya dapat dielakkan sekiranya terdapat data yang tepat seperti data mata wang atau penyelidikan.

terapung:

jenis data apungan adalah titik terapung 32-bit IEEE 754 berketepatan tunggal.

Wrapper Class: Float Float is mainly used to save memory in large arrays of floating point numbers. Default value: 0.0f. Example: float f1 = 24.5f; The default data type of floating-point number is double. So float f = 24.5 will introduce an error. However, we can append the suffix F (or f) to designate the data type as float.

berganda:

jenis data berganda ialah titik terapung 64-bit IEEE 754 berketepatan ganda. Jenis data ini secara amnya adalah pilihan lalai. Jenis data ini tidak boleh digunakan untuk nilai yang tepat, seperti mata wang.

Wrapper Class: Double This data type is generally used as the default data type for decimal values. Default value: 0.0d. Example: double d1 = 123.400778;

Perwatakan:

Kami menggunakan jenis data ini untuk menyimpan watak. Ini tidak sama dengan char di C / C ++. Java menggunakan kumpulan UNICODEwatak yang diterima secara antarabangsa. Char di Java panjang 16 bit manakala C / C ++ adalah 8 bit.

Wrapper Class: Character Minimum value: '\u0000' (or 0). Maximum value: '\uffff' (or 65,535). Default value: null ('\u0000'). Example: char letterA ='a';

Boolean:

Ini digunakan untuk menyimpan nilai logik. Jenis boolean boleh mempunyai nilai sama ada benar atau salah. Jenis ini biasanya dikembalikan oleh operator hubungan.

There are only two possible values: true and false. Wrapper Class: Boolean This data type is used for simple flags that track true/false conditions. Default value is false. Example: boolean b = true, boolean b1 = 1(this is not possible in java and give incompatible type error), boolean b2;

Jenis Data Rujukan:

Selain dari jenis data primitif terdapat pemboleh ubah rujukan yang dibuat menggunakan konstruktor dari kelas yang berbeza. Pemboleh ubah rujukan digunakan untuk kelas apa pun seperti array, String, Scanner, Random, Die dll. Pemboleh ubah rujukan diinisialisasi menggunakan kata kunci baru.

Contoh:

public class Box{ int length, breadth, height; public Box(){ length=5; breadth=3; height=2; } } class demo{ public static void main(String args[]) { Box box1 = new Box(); //box1 is the reference variable char[] arr = new char[10]; //arr is the reference variable } }

Tali:

String bukan jenis data primitif, tetapi memungkinkan anda menyimpan pelbagai jenis data watak dalam array dan mempunyai banyak kaedah yang dapat digunakan. Ia biasa digunakan apabila pengguna mengetik data dan anda harus memanipulasinya.

Dalam contoh di bawah, kami cuba mengeluarkan semua huruf dari rentetan dan mengeluarkannya:

String input = "My birthday is 10 January 1984 and my favorite number is 42"; String output = ""; for(int i=0;i

Output:

10198442

More info on Java:

  • Java for absolute beginners (full video course)
  • Java programming language basics
  • The best Java examples
  • The best Java 8 tutorials
  • Inheritance in Java explained
  • Java access modifiers

Original text