Panjang Array JavaScript Dijelaskan

length adalah sifat tatasusunan dalam JavaScript yang mengembalikan atau menetapkan bilangan elemen dalam larik tertentu.

The lengthharta array boleh dipulangkan seperti demikian.

let desserts = ["Cake", "Pie", "Brownies"]; console.log(desserts.length); // 3

Pengendali penugasan, bersama dengan lengthharta tanah, dapat digunakan untuk menetapkan jumlah elemen dalam susunan seperti itu.

let cars = ["Saab", "BMW", "Volvo"]; cars.length = 2; console.log(cars.length); // 2

Maklumat lanjut mengenai tatasusunan:

kaedah isArray ()

The Array.isArray()Cara mengembalikan truejika objek adalah pelbagai, falsejika ia tidak.

Sintaks:

Array.isArray(obj)

Parameter:

obj Objek yang hendak diperiksa.

Pautan MDN | Pautan MSDN

Contoh:

// all following calls return true Array.isArray([]); Array.isArray([1]); Array.isArray(new Array()); // Little known fact: Array.prototype itself is an array: Array.isArray(Array.prototype); // all following calls return false Array.isArray(); Array.isArray({}); Array.isArray(null); Array.isArray(undefined); Array.isArray(17); Array.isArray('Array'); Array.isArray(true); Array.isArray(false); Array.isArray({ __proto__: Array.prototype });

Array.prototype.forEach

Kaedah array 'forEach' digunakan untuk melakukan iterasi melalui setiap item dalam array. Kaedah dipanggil pada array array dan dilewatkan fungsi yang dipanggil pada setiap item dalam array.

var arr = [1, 2, 3, 4, 5]; arr.forEach(number => console.log(number * 2)); // 2 // 4 // 6 // 8 // 10

Fungsi panggil balik juga dapat mengambil parameter kedua indeks sekiranya anda perlu merujuk indeks item saat ini dalam array.

var arr = [1, 2, 3, 4, 5]; arr.forEach((number, i) => console.log(`${number} is at index ${i}`)); // '1 is at index 0' // '2 is at index 1' // '3 is at index 2' // '4 is at index 3' // '5 is at index 4'

Bacaan lebih lanjut mengenai tatasusunan:

array.prototype.filter

array.prototype.reduce